Search form

Markus 14:62

62Á kinagi ni Apu Kesu,

“Wan, sikán. Á masingan nawà nga Kaká na ngámin na tatolay,

nga magitubang sù ággitubangán nayù maráyaw,

ta jiwanán ni Namarò nga Makáwayyá ta ngámin.

Á masingan nawà nga umay nga mepulù ta maddalingáráng nga kunam ta lángì.”