Search form

Markus 14:66

Ilímak ni Eduru yù Pakánnámmu na kâ Apu Kesu

Mattiu 26:69-75; Lukas 22:56-62; Kuan 18:15-18, 25-27

66Á paggián ni Eduru paga ta námmuák, minay yù babay nga aripan nayù kátannangán nga pári.