Search form

Markus 15

Pangikeká ra kâ Apu Kesu ta Arubáng ni Pilatto

Mattiu 27:1-2, 11-14; Lukas 23:1-5; Kuan 18:28-38

1Á ta pannawák, naggagammung yù ira ngámin nga kátannangán nga pári, yù ira karakalán, yù ira mesturu ta tunung, ánna yù ira káruán nga makáwayyá. Á nakkaká-ubobuk ira ta meyannung sù akkuád da kâ Apu Kesu. Á bináluk da laguk, nga iniyánge ra kâ Gubinador Pilatto, ta ikeká ra kuna. 2Á iniyabbû ni Gubinador Pilatto kâ Apu Kesu, “Sikaw yù Patul nayù ira Kudio?” Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Kurugán yù kinagim.”

3Á yù ira kátannangán nga pári, aru yù kinagi ra kâ Gubinador Pilatto nga ipamaliwâ da kâ Apu Kesu. 4Á pakaginná ni Gubinador Pilatto ta aru nga kinagi ra, iniyabbû na má kâ Apu Kesu, “Awán panò ta itabbák mu? Arám mu panò naginná yù aru nga ipamaliwâ da nikaw?” 5Ngam ari má simibbák si Apu Kesu, á napállâ si Pilatto ta pagimammà na.

Pakkagi ra ta Magikáru si Apu Kesu

Mattiu 27:15-26; Lukas 23:13-25; Kuan 18:39–19:16

6Á sù piestá nga panaddamád da ta pattalebák nayù daroban, ajjan yù kustombare ni Gubinador Pilatto nga palubbángan na yù tádday nga nebáluk nga pilian nayù ira tatolay. 7Á ajjan yù tolay nga nebáluk nga mangngágan ta Barabas, nga netádday ngaw sù ira nakikontará ta gubermente. Á aggina namapátay ta paggerrá ra, á yáyù nga inibáluk da. 8Á minay kâ Gubinador Pilatto yù magaru nga tatolay, nga makkiddaw ta akkuán na yù kustombare na nira. 9Á iniyabbû ni Pilatto nira, “Ikáyâ naw nu palubbángak ku yù Patul na Kudio?” 10Yáyù iniyabbû ni Pilatto nira, ta ammu na ta inikeká nayù ira kátannangán nga pári gapu ta mapassil ira kuna. 11Ngam pinappatapátu nayù ira kátannangán nga pári yù ira magaru nga tatolay, ta kiddawad da galâ ta si Barabas yù palubbángan na. 12Á iniyabbû na má ni Pilatto nira, “Anni akkuák ku laguk sù tolay nga abbúnan naw ta Patul na Kudio?” 13Á nagagga-aggay ira má nga mapporay, á kinagi ra, “Papatáyam mu! Ipepátà mu ta kurù!” kud da ngámin. 14Á kinagi ni Pilatto nira, “Ngattá? Anni yù liwâ na?” Ngam nappanà ira nga nagagga-aggay, á kinagi ra, “Papatáyam mu! Ipepátà mu ta kurù!” 15Á gapu ta ikáyâ ni Pilatto nga pakáppagan na yù ira tatolay, pinalubbáng na laguk si Barabas. Á kabalin na nangipaligà kâ Apu Kesu, iniyawâ na sù ira suddálu, tapè ipátà da ta kurù.

Yù Panguyoyung nayù ira Suddálu kâ Apu Kesu

Mattiu 27:27-31; Kuan 19:2-3

16Á yù ira suddálu, iniyánge ra si Apu Kesu ta námmuák na palásiu nayù Gubinador. Á inagálád da yù ira káruán nga suddálu gapay, á naggagammung ira ngámin. 17Á áppè ira naddáyaw kâ Apu Kesu. Á inibarawási ra kuna yù apaddu nga ujjojjin, nga kun na barawási na patul. Á inipe ra sù ulu na yù kuroná nga sî nga nalubik. 18Á áppè ira naddáyaw nga nagagga-aggay, á kinagi ra, “Káy! Ajjan yù Patul na Kudio!” 19Á pinalapalù da yù ulu na, á nallulutábád da, á namalittúkak ira nga áppè maddáyaw ta arubáng na. 20Á kabalid da nga nanguyoyung, iniriád da kuna yù barawási nga ujjojjin, á pine ra kuna yù barawási na lápay. Á iniyánge ra ta lawán, tapè papatáyad da ta kurù.

Yù Kepátà ni Apu Kesu ta Kurù

Mattiu 27:32-44; Lukas 23:26-43; Kuan 19:17-27

21Á pangiyánge nayù ira suddálu kâ Apu Kesu, nerapunád da ta dálan si Simon nga taga Sirine, nga yáma ri Alekanduru kâ Rupo, nga naggapu ta ákkomanán na. Á inipakáttu ra kuna yù kurù ni Apu Kesu. 22Á iniyánge ra ta gián nga mangngágan ta Golgota, á yù kebalinán na sù ággubobuk da yù gián na balakábâ. 23Á iniyalawâ da kuna yù binaráyáng nga nakkiruk ta uru nga mirrá nga ámmatukkâ ta takì, ngam arán na inalawâ. 24Á inipátà da sù kurù. Á nabbubúnù ira, tapè natunung yù ábballe ra ta gagámì na.+

25Á yá pangipátà da kuna yù pannarek na bilák ta ummá. 26Á netúrâ sù utun na kurù na yù ipangikeká ra kuna nga kunniaw, “Yù Patul na Kudio.” 27Á nipátà da gapay yù duá nga tulisán ta kurù da, nga nattangngád da si Apu Kesu, tádday sù jiwanán na, á tádday sù jimigi na. 28Yáyù nga napalurò yù dán nga netúrâ nga bilin ni Namarò: “Aggina inibiláng da sù ira minálliwâ.”+

29Á yù ira tatolay nga nattalebák sù kurù, inuyo ra nga binilibilawád da si Apu Kesu. Á kinagi ra kuna, “Asakay! Sikaw yù makkagi ta iwarawarâ mu nakuan yù batu nayù mangilin nga kapilliá, á paddayam mu má ta tallu nga ággaw!+ 30Iyígù mu laguk yù baggim! Ámmuluk ka laguk sù kurù,” kud da. 31Á yù ira kátannangán nga pári ánna yù ira mesturu ta tunung, inuyoyungád da si Apu Kesu, á makkaká-ubobuk ira, á kinagi ra, “Iniyígù na yù ira káruán nga tatolay, ngam arán na meyígù yù baggi na. 32Nu aggina yù Kiristu nga Piníli ni Namarò, nga Patul na Israel, ámmuluk laguk nakuan sù kurù, tapè masingat tam. Á nu masingat tam, manguruk ittam,” kud da. Á yù ira kábulun na nga nepátà, aggira pay manguyaw kuna.

Yù Pate ni Apu Kesu

Mattiu 27:45-56; Lukas 23:44-49; Kuan 19:28-30

33Á ta tangngá na ággaw, nakkallà sù tangapáddabbunán ta tallu oras, áddè ta pannarek na bilák ta púgák. 34Á ta alas tares ta púgák, nakkatakatol si Apu Kesu, á kinagi na, “Eloy, Eloy, lama sabák tani?” Á yù kebalinán na, “Apu Namarò, Apu Namarò, anni má ta sinájjiám mà?”+ kun na. 35Á yù ira tatolay nga nanáddak tán, naginná ra. Á kinagi ra, “Ginnán nawè! Agálán na támma si Elias,” kud da, ta arád da ammu yù ággubobuk na.

36Á nakkarerá yù tádday nga en na inâ yù sine na áttabbatabbúrù nga nakatáng, á inipasassà na yù nássam nga binaráyáng. Sinubbà na ta káyu, á iniyalawâ na kuna, tapè sussutan na. Á kinagi na sù ira naggíraw tán, “Iddagát tam lábbì, tapè masingat tam nu umay si Elias nga mangiyuluk kuna.” 37Á nakkalli si Apu Kesu ta masikan, á dagarágâ nagattâ yù inángà na.

38Á napisil yù nakannak nga kortíná nga nelippak sù lágum nga kangilinán, sù mangilin nga kapilliá ta ili na Jerusalem. Namegapu nga naggadduá yù kortíná ta utun na áddè ta gukák na. Á negiddán sù pate ni Apu Kesu yù paggadduá na. 39Á ajjan yù kapitán na suddálu nga mepagarubáng kâ Apu Kesu. Á pakasingan na ta kagattâ nayù inángà na, kinagi na, “Aggina yù kukurugán nga Anâ ni Namarò!”

40Á ajjan gapay tán yù ira bábbay nga mangirípâ kâ Apu Kesu. Á nepulù nira di Maria nga taga Maddala, kári Saloma, kâ Maria nga yená nayù ira duá nga lálláki, di Kusè kâ Ime nga urián na. 41Danniaw ira yù siminuttul kâ Apu Kesu nga nangabbák kuna sù keggá na ta Galilia. Á ajjan tán gapay aru ira paga nga nepulù kuna sù ánge na ta Jerusalem.

Yù Ketanam ni Apu Kesu

Mattiu 27:57-61; Lukas 23:50-56; Kuan 19:38-42

42Á Biernes yù papparán nayù ira Kudio ta ággibannák da nga Sabadu. 43Á ta pajjibbà, limibbè ta Jerusalem si Kusè nga taga Arimatia. Aggina yù tádday nga mammaguray nga ipakimore ra. Á iniddagán na gapay yù dattál nayù pammagure ni Namarò ta dabbuno. Á pinataggâ ni Kusè yù nonò na, á en na kiniddaw kâ Pilatto yù baggi ni Apu Kesu. 44Á napállâ si Pilatto ta pakarámak na ta natayin. Á gapu ta nabbábáng, inipágál na yù kapitán, ta iyabbû na nu natayin. 45Á pakaginná na sù kagian nayù kapitán ta kurugán nga natayin, inipálâ na kâ Kusè yù baggi ni Apu Kesu.

46Á giminátáng si Kusè ta puraw nga gámì. Á iniyutták na yù baggi ni Apu Kesu, á binungun na sù gámì nga kapággátáng na. Á pineddá na ta abbû, sù batu nga nakokkobán, á kinarebu na yù dakal nga batu sù tanam. 47Á di Maria nga taga Maddala kâ Maria nga yená ri Kusè, nasingad da yù nangitanamán na kuna.