Search form

Markus 15:14

14Á kinagi ni Pilatto nira, “Ngattá? Anni yù liwâ na?” Ngam nappanà ira nga nagagga-aggay, á kinagi ra, “Papatáyam mu! Ipepátà mu ta kurù!”