Search form

Markus 15:16

Yù Panguyoyung nayù ira Suddálu kâ Apu Kesu

Mattiu 27:27-31; Kuan 19:2-3

16Á yù ira suddálu, iniyánge ra si Apu Kesu ta námmuák na palásiu nayù Gubinador. Á inagálád da yù ira káruán nga suddálu gapay, á naggagammung ira ngámin.