Search form

Markus 15:36

36Á nakkarerá yù tádday nga en na inâ yù sine na áttabbatabbúrù nga nakatáng, á inipasassà na yù nássam nga binaráyáng. Sinubbà na ta káyu, á iniyalawâ na kuna, tapè sussutan na. Á kinagi na sù ira naggíraw tán, “Iddagát tam lábbì, tapè masingat tam nu umay si Elias nga mangiyuluk kuna.”