Search form

Markus 15:38

38Á napisil yù nakannak nga kortíná nga nelippak sù lágum nga kangilinán, sù mangilin nga kapilliá ta ili na Jerusalem. Namegapu nga naggadduá yù kortíná ta utun na áddè ta gukák na. Á negiddán sù pate ni Apu Kesu yù paggadduá na.