Search form

Markus 15:39

39Á ajjan yù kapitán na suddálu nga mepagarubáng kâ Apu Kesu. Á pakasingan na ta kagattâ nayù inángà na, kinagi na, “Aggina yù kukurugán nga Anâ ni Namarò!”