Search form

Markus 15:43

43Á ta pajjibbà, limibbè ta Jerusalem si Kusè nga taga Arimatia. Aggina yù tádday nga mammaguray nga ipakimore ra. Á iniddagán na gapay yù dattál nayù pammagure ni Namarò ta dabbuno. Á pinataggâ ni Kusè yù nonò na, á en na kiniddaw kâ Pilatto yù baggi ni Apu Kesu.