Search form

Markus 15:46

46Á giminátáng si Kusè ta puraw nga gámì. Á iniyutták na yù baggi ni Apu Kesu, á binungun na sù gámì nga kapággátáng na. Á pineddá na ta abbû, sù batu nga nakokkobán, á kinarebu na yù dakal nga batu sù tanam.