Search form

Markus 16:14

Mappasingan si Apu Kesu sù ira Mapulu Tádday

Mattiu 28:16-20; Lukas 24:36-49; Kuan 20:19-23; Kingnguá 1:6-8

14Á kabalin na yaw, limittuák si Apu Kesu nga mappasingan sù ira mapulu tádday nga sinudduán na ta pallalálláng da. Á gimmá na ira gapu ta pabbábáng da ánna kataggâ nayù nonò da, ta arád da garè kinuruk yù kinagi nayù ira nakasingan kuna ta kabalin na naginnanolay.