Search form

Markus 16:16

16Á meyígù yù ira nga manguruk ánna marigù megapu sù ángnguruk da nikán, á mepattolay ira kâ Namarò ta áddè ta áddè. Ngam yù ira nga ari manguruk, mekanakanâ ira sù pamagikáru ni Namarò.