Search form

Markus 16:19

Yù Kálâ ni Apu Kesu ta Lángì

Lukas 24:50-53; Kingnguá 1:9-11

19Á kabalin ni Apu Kesu nakiubobuk nira, nálâ ni Namarò ta lángì, á nagitubang ta jiwanán ni Namarò, nga ággitubangán nayù maráyaw.