Search form

Markus 16:3

3Pakalakalakák da paga sù dálan, nakkaká-abbû ira nga kud da, “Asinni yù mangikarebu ta batu nga ajjan ta abbû na tanam?” Ta mallakay yù batu.