Search form

Markus 16:7

7Á lubbè kayu laguk, ta en naw bì kagian kári Eduru ánna yù ira káruán nga tudduán na ta mapolu si Apu Kesu ánnè nira nga umay túrin ta purubinsia na Galilia. Yáyù pakasinganád da kuna, nga kunnay sù kinagi na ngaw nira,” kun nayù bagitolay sù ira bábbay.