Search form

Markus 2:10

10Ngam yawe yù akkuák ku, tapè kánnámmuán naw ta sikán nga Kaká na ngámin na tatolay yù makáwayyá sawe dabbuno nga mamakomá ta liwâ,” kun ni Apu Kesu nira. Á kinagi na sù matakì nga natay yù baggi na,