Search form

Markus 2:12

12Á gimikkáng yù matakì, á dagarágâ inakkâ na yù dapan na. Á ta arubáng da ngámin, nappabattáng nira nga nánaw. Á napállâ ira, á jináyo ra si Namarò. Á kinagi ra, “Awán paga ta nasingam mi nga kunniaw, nu ari lâ paga kunangan,” kud da.