Search form

Markus 2:14

14Á manganánnuán, nallakák paga, á nasingan na si Libi nga anâ ni Alpio nga mináttuki ta buwì nga nagitubang sù upisína na. Á kinagi ni Apu Kesu kâ Libi, “Tuttulam mà.” Á gimikkáng si Libi, á siminuttul kâ Apu Kesu.