Search form

Markus 2:15

15Á minay laguk di Apu Kesu ánna yù ira makituddu kuna nga nepakkákán sù bale ni Libi. Á nepagitubang tán gapay yù ira kábulun ni Libi nga minángngalawâ ta buwì ánna yù ira káruán nga minálliwâ, gapu ta aru yù ira danniaw nga siminuttul kâ Apu Kesu.