Search form

Markus 2:16

16Á yù ira mesturu nga Parisio, nasingad da si Apu Kesu nga nepakkákán sù ira minálliwâ ánna yù ira mináttuki ta buwì, nga maddarogà ánna mangilogò. Pakasingad da ta nepakkákán si Apu Kesu sù ira ilulluddè da, kinagi ra sù ira tudduán ni Apu Kesu, “Ngattá ta mepakkákán sù ira mináttuki ta buwì ánna yù ira káruán nga minálliwâ?” kud da.