Search form

Markus 2:18

Yù Ituddu ni Apu Kesu nga Meyannung sù Ággaw nga Arád da Pakkákán

Mattiu 9:14-17; Lukas 5:33-37

18Á yù ira makituddu kâ Kuan ánna yù ira makikultu ta Parisio, ngilinad da yù tádday nga ággaw nga ari ira kumán, tapè makimállà ira kâ Apu Namarò. Á minay yù ira káruán nga tatolay nga nangiyabbû kâ Apu Kesu, á kinagi ra, “Mesturu, ari kumán yù ira makituddu kâ Kuan ánna yù ira Parisio. Ngam yù ira tudduám mu, anni má ta kumán ira?” kud da.