Search form

Markus 2:21

21Á nagángngarigán si Apu Kesu, ta ipakánnámmu na nira ta ari metádday yù ngaw netuddu nira ánna yù ituddu na nira. Á kinagi na, “Awán ta magappíl ta bagu ta dán nga sinnun, ta nu meyappíl kuna, kubbà yù bagu sangaw nu mebábbál ánna mapisil yù dán, á mappanà laguk yù pisil na sangaw,” kun na.