Search form

Markus 2:22

22“Á kunnian gapay sù ira nga mappadday ta binaráyáng. Awán ta mangipay ta issi sù dán nga tabbì, gapu ta nataggâ yù tabbì. Ta nu dán nga tabbì yù pangipayyán na, mabattâ sangaw ta pagassam nayù issi, á mebuttu laguk, á kengá lâ yù binaráyáng ánna yù ággianán na gapay. Máwák yù tabbì nga bagu nga malapà, nga pangipayyád da, tapè ari mabattâ,” kun na.