Search form

Markus 2:23

Yù Meyannung sù Ággaw nga Ággibannák

Mattiu 12:1-8; Lukas 6:1-5

23Á sù tádday nga Sabadu, nga ággaw nga ággibannák da, nallakák di Apu Kesu sù dálan nga natangngán na ákkomanán. Pattalebák da, nangâ yù ira tudduán ni Apu Kesu sù nataggatán nga dáwa.