Search form

Markus 2:26

26Á dagarágâ simillung si Dabid sù bale ni Namarò sù keggá ni Abiatar nga kátannangán nga pári. Á inâ na yù pán nga neyátáng nayù pári kâ Namarò, á kinán na ánna iniyawâ na gapay sù ira kábulun na, nga mepugik nga kanan na tolay. Yù lâ pári yù mepángngà nga kumán kuna. Ngam arán na paliwatan ni Namarò si Dabid sù kingnguá na.