Search form

Markus 2:28

28Ngam egga gapay yù máwák na tolay nga kanan. Á sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, makáwayyángà nga makkagi sù mepángngà nga akkuán na tolay ánna mepugik nga akkuád da ta ággaw nga ággibannák,” kun ni Apu Kesu nira.