Search form

Markus 2:4

4Á gapu ta ari ira makarakkì kâ Apu Kesu megapu ta magaru nga tatolay, minunè ira ta sináttatapán nga atà na balay. Á binobbotád da yù atà sù aruk ni Apu Kesu, nga pangilabbutád da sù matakì, nga nagiddá sù dapan na. Á inayáyud da sù arubáng ni Apu Kesu.