Search form

Markus 2:6

6Á nagitubang gapay tán yù ira mesturu nga mangituddu sù tunung. Á pakaginná ra sù kinagi ni Apu Kesu sù matakì, kagiad da ta nonò da,