Search form

Markus 2:8

8Á dagarágâ nga natagenà ni Apu Kesu yù nonò da. Á kinagi na nira, “Ngattá, ta kagian naw ta nonò naw ta awánà ta awayyá nga makkagi sù kinagì sù matakì?