Search form

Markus 3:1

Yù Tolay nga Nassesseng Limá na

Mattiu 12:9-14; Lukas 6:6-11

1Á minay má ngin simillung si Apu Kesu ta kapilliá na Kudio sù ággaw nga ággibannák. Á ajjan sù kapilliá yù tolay nga nassesseng limá na.