Search form

Markus 3:20

Yù Siri nga Kinagi nayù ira Mesturu na Kudio

Mattiu 12:22-32; Lukas 11:14-23; 12:10

20Á gapu ta kabalin na nanullà sù ira tudduán na, limibbè si Apu Kesu ta paggianán na. Á naggagammung mángin yù ira magaru sù gián na. Á yáyù nga arád di Apu Kesu natángngák nga kumán.