Search form

Markus 3:35

35Ta ngámin ira nga mamalurò sù ipakuá ni Namarò nira, aggira yù meyárik ta wáwwagì nga lálláki ánna wáwwagì nga bábbay ánna yenâ,” kun na.