Search form

Markus 3:7

Neparámak yù Ngágan ni Apu Kesu

7Á nallillì laguk di Apu Kesu ánna yù ira tudduán na ta ili, nga minay ta bebay. Á jimináddán nira yù ira magaru nga tatolay nga naggapu sù ira purubinsia na Galilia ánna Judiya.