Search form

Markus 3:8

8Á aru ira gapay nga naggapu ta ili na Jerusalem, ánna yù lugár na Iddumia, yù dammáng na Jordan, á yù ira ili na Tiro ánna Sidon ánna yù lugár ta lepuád da. Minay yù ira ngámin nga tatolay kâ Apu Kesu, gapu ta narámak da yù akka-akkuán na nga makapállâ.