Search form

Markus 4:1

Yù Ángngarigán nga Meyannung sù Mangiwárì ta Bini

Mattiu 13:1-9; Lukas 8:4-8

1Uli otturu nga pangituddu ni Apu Kesu ta aggik na bebay, kitáru yù ira tatolay nga minay kuna. Á yáyù nga nappittà ta barangay nga nappatangngá ta baddì, á naggián yù ira tatolay ta aggik. Á nagitubang si Apu Kesu nga nangarubáng nira.