Search form

Markus 4:10

Yù Gapu na nga Nagángngarigán si Apu Kesu

Mattiu 13:10-17; Lukas 8:9-10

10Manganánnuán, páno nayù ira magaru, ajjan lâ paga kâ Apu Kesu yù ira nga makituddu kuna ánna yù ira mapulu duá nga sinullà na. Á iniyabbû da kuna yù meyannung sù kebalinán nayù ira ángngarigán na.