Search form

Markus 4:12

12tapè mapalurò yù dán nga netúrâ ni Isaya, nga yù ngaw ábbilinán ni Namarò. Kinagi na:

‘Mássiki nu inni-innad da, ngam arád da tákkilalán,

á mássiki nu ginniginnád da, ngam arád da kánnámmuán.

Ta nu kánnámmuád da, likurád da nakuan yù liwiliwâ da,

ánna mattoli ira kâ Namarò, tapè pakomán na ira.’ ”