Search form

Markus 4:13

Ibukalán ni Apu Kesu yù Kebalinán nayù Mangiwárì ta Bini

Mattiu 13:18-23; Lukas 8:11-15

13Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Ngattá, ta arán naw kánnámmuán yù kinagì? Á nu arán naw kánnámmuán yaw, kunnasi laguk pakánnámmu naw sù ira káruán nga pagángngarigák ku?