Search form

Markus 4:26

Kunnasi yù Paddakal nayù Pammagurayán ni Namarò?

26Pangituddu na má ni Apu Kesu, kinagi na, “Kunniaw yù keyarigán nayù paddakal nayù pammagurayán ni Namarò. Ta ángngarigán, ajjan yù tolay nga mangiwárì ta bini sù ákkomanán na.