Search form

Markus 6:14

Yù Ipate ni Kuan nga Minánnigù

Mattiu 14:1-12; Lukas 9:7-9

14Á gapu ta neparámak yù kingngikingnguá ni Apu Kesu, naginná na gapay ni Patul Erodo. Á yù ira káruán nga tatolay, kinagi ra, “Naginnanolayin si Kuan, nga yù ngaw Minánnigù. Á yáyù gapu na nga egga ngin kuna yù ámmagaddátu na,” kud da.