Search form

Markus 6:17

17Yáyù kinagi ni Patul Erodo, gapu ta manononò na lâ yù kingnguá na ngaw kâ Kuan, sù ngaw pangipukù na kuna.

Á yawe yù istoriá ra nga meyannung sù kingnguá na ngaw ni Patul Erodo kâ Kuan. Egga yù urián ni Patul Erodo, nga laláki, nga si Pilippi yù ngágan na. Á nagatáwa di Pilippi kâ Erodia. Ngam inâ ni Patul Erodo si Erodia, nga asípák na, ta atawán na.