Search form

Markus 6:23

23Á inipagássingán ni Erodo kuna, á kinagi na, “Maguray lâ yù kiddawam mu nikán, kuruk nga iyawâ ku nikaw, mássiki nu gadduá na kukuâ,” kun na.