Search form

Markus 7:11

11Ngam sikayu, ngattá, ta kagian naw ta máyâ nu kagian na tolay sù ira darakal na, ‘Awán ta awayyâ nga mangabbák nikayu, gapu ta Korbánin yù kukuâ.’ Á yù kebalinán na Korbánin yù neyawákin kâ Namarò.