Search form

Markus 7:15

15Awán ta itammul na tolay ta simù na nga makararál sù ákkiyápu na kâ Namarò, nu ari galâ yù ilawán na ta simù na nga ubobuk na nga maggapu ta narákè nga nonò na.