Search form

Markus 7:18

18Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Á mássiki sikayu, arán naw panò ammu? Arán naw paga kánnámmuán ta ari yù kanan na tolay yù manarál sù ákkiyápu na kâ Namarò,