Search form

Markus 7:19

19gapu ta ari makatallung yù kanan na tolay ta nonò na, ngam tullung lâ ta gutù na, á ikawè na sangaw,” kun na nira. Á ta kunniane, inituddu na ta awán ta kanan nga kanniawan.