Search form

Markus 7:21

21Ta naggapu ta nonò na tolay yù narákè nga nononotan na, nga kunnay sù mamabay ánna makilaláki, yù makkokò, yù mamapátay, yù makkarallaw,