Search form

Markus 7:24

Yù Pabbálà ni Apu Kesu sù Ángnguruk nayù Babay nga ari Kudio

Mattiu 15:21-28

24Gapu ta kabalin na nangituddu nira, nánaw si Apu Kesu nga minay sù lugár na Tiro ánna Sidon. Á simillung sù balay, ta gustu na nga ari mappasingan sù ira magaru nga tatolay, ngam ari makalillì nira.