Search form

Markus 7:25

25Á ajjan tán yù babay nga egga yù anâ na nga babay nga nagunagán na anitu. Pakarámak na babay ta keggá ni Apu Kesu, dagarágâ nga minay namalittúkak ta arubáng na.