Search form

Markus 7:27

27Á iniyángngarigán ni Apu Kesu yù itabbák na, á kinagi na kuna, “Iddagám mu lábbì yù kabattuk nayù ira ábbing sù kanad da, ta ari mepángngà nga mepakán yù kanad da sù ira ítu,” kun na.